Algemene voorwaarden

Ontdek onze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten gesloten tussen de klant en Tyranos. Door het plaatsen van een bestelling, aanvaardt men uitdrukkelijk de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Andere voorwaarden, zoals de aankoopvoorwaarden gehanteerd door de klant, zijn enkel van toepassing indien Tyranos ze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. Indien zulke afwijkende voorwaarden slechts op één of meerdere punten van deze algemene voorwaarden afwijken, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing.

Deze website is eigendom van Tyranos. De toegang tot of het gebruik van deze website is ondergeschikt aan de onderstaande algemene voorwaarden. Door deze website te betreden of te gebruiken stemt u in met de gebruiksvoorwaarden. Bent u het niet eens met de gebruiksvoorwaarden, dan mag u deze website niet betreden.

Intellectuele eigendom

De verkoop van goederen door Tyranos aan de klant houdt voor de klant niet het recht in om de intellectuele eigendom van Tyranos te gebruiken.

Tyranos geeft geen enkele garantie of waarborg met betrekking tot enige inbreuk op een octrooi, merk, of ander intellectueel eigendomsrecht van een partij. Tyranos is dan ook niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit zulke inbreuk.

Garantie

Tyranos wijst alle, uitdrukkelijke of impliciete, garantie af in verband met het gebruik, de geschiktheid voor een bepaald gebruik en/of de verkoopbaarheid van de goederen.

Copyright

De volledige inhoud van deze website en het eigendom van Tyranos worden beschermd door het auteursrecht. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tyranos is het strikt verboden de inhoud te kopiëren, behalve voor niet-commercieel individueel gebruik; ook nadien mag de inhoud niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op enige andere wijze worden herverdeeld. Behoudens andersluidende bovenstaande bepaling is het verboden informatie, tekst of documenten op deze website of eender welk deel daarvan in elektronische of gedrukte vorm te kopiëren, laten zien, downloaden, verdelen, wijzigen, reproduceren, opnieuw publiceren of doorzenden, alsook om afgeleid werk te creëren op basis van de afbeeldingen, tekst of documenten op de website. Elke kopie van dit document of een deel daarvan moet dit bericht inzake copyright en alle andere kennisgevingen inzake eigendom vermelden.

Handelsmerken

Behoudens andersluidende vermelding zijn alle productnamen handelsmerken van Tyranos of van haar dochterondernemingen of aanverwante bedrijven. Het gebruik van deze handelsmerken is uitdrukkelijk verboden en kan een inbreuk vormen op de wetgeving betreffende auteursrecht of handelsmerken.

Inhoud

Alle gegevens op deze website hebben uitsluitend informatieve of educatieve doeleinden. Tyranos kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, inclusief directe of incidentele schade, die voortvloeit uit het betreden of gebruiken van deze website, uit de onmogelijkheid om de website te gebruiken of voor fouten of weglatingen in de inhoud op deze website. Tyranos verwerpt alle aansprakelijkheid voor de inhoud of de aard van de websites van derden die met deze website zijn verbonden.

Schade

Door deze website te betreden, gaat u ermee akkoord Tyranos te vergoeden voor alle schade die voortvloeit uit eender welke inbreuk die u begaat op deze gebruiksvoorwaarden.

Deelbaarheid algemene voorwaarden

De gehele of partiële nietigheid of ongeldigheid van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden, zal geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bedingen.

Toepasbaar recht

Deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil dat uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeit, wordt voor de hoven en rechtbanken van Hasselt gebracht.

Varia

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, dan wordt deze bepaling geacht niet te bestaan en doet ze geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen. Tyranos behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden bij te werken en de inhoud van haar website te allen tijde aan te passen. 

Verkoopsvoorwaarden

1. Alle klachten betreffende de geleverde goederen, voorwaarden en andere moeten binnen de 8 dagen na levering aan ons adres toekomen, en geven daardoor geenszins aanleiding tot niet betalen van de schuldvorderingen. Onzichtbare gebreken moeten op dezelfde wijze gemeld worden binnen de 8 dagen na hun ontdekking.

2. De bedongen leveringstermijnen worden steeds als richtinggevend en benaderend aangegeven zodat wij ten deze geen formele resultaatsverbintenis opnemen. Het enkel verstrijken van de termijn zal nimmer als aanmaning kunnen aangezien worden.

3. Al onze geleverde goederen blijven onze eigendom tot aan de volledige betaling ervan, in weerwil van art. 1583 BW. Dit beding is essentieel en verzaking ervan wordt niet vermoed.

4. Alle wederzijdse schuldvorderingen zullen steeds door middel van schuldvergelijking voldaan worden.

5. De facturen zijn contant betaalbaar, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomsten.

6. De prijzen zijn altijd vertrek verzendmagazijn en portkosten worden in rekening gebracht, behoudens andersluidende overeenkomst die ook uitdrukkelijk wordt vermeld.

7. Alle factureren en eventuele schuldvorderingen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verklant.

8. De voorliggende algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van welkdanig  geschil ook, zullen de rechtbanken van Brugge uitsluitend bevoegd zijn. 

9. Het in betaling aanvaarden van checks, wisselbrieven of onderbriefjes enz., wijzigt niets aan de hoger bedongen bevoegdheidsregels, daar genoemde aanvaarding geen schuldvernieuwing met zich brengt.

10. Bij niet-betaling van de schuldvordering op hun vervaldag, zal van rechtswege en zonder invertoefstelling een intrest van 15 % verschuldigd zijn te berekenen vanaf de vervaldag tot de dag van de betaling, daarenboven zal de verklant in dezelfde voorwaarden gerechtigd zijn, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, een verhoging toe te passen van 20 % op het volledig bedrag van de schuldvordering met een minimum van 40,00 EUR. 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van levering.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. 
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kan u ons een mail sturen via harmen@tyranos.eu.

Advies & Gepast gebruik

Deze informatie is bedoeld om u wetenschappelijk ondersteunde informatie te verschaffen, die u kunnen helpen bij het verantwoord gebruik van voedingssupplementen. U dient ter rekening mee te houden dat iedere persoon verschillend is en op een andere manier reageert. Bijgevolg zijn degebruiksmodaliteiten en adviesdoseringen gemiddelde waarden. Noch de uitgever, noch Tyranos  is verantwoordelijk voor enig gevolg, rechtstreeks of onrechtstreeks, van een beslissing die genomen is op basis van deze informatie.

Tyranos behoudt zich het recht voor om de formules ten alle tijde aan te passen of te verbeteren in functie van de veranderende wetgeving of nieuwe ingrediënten, zonder voorafgaande waarschuwing.

Elke presentatie of reproductie, volledig of gedeeltelijk, op welke manier dan ook, gemaakt zonder toestemming van Tyranos of van zijn rechthebbenden, is onwettig en zal in ieder geval strafrechtelijk vervolgd worden.